تاورکرین و آسانسور کارگاهی
 
 

شاستی حرکتی تاورکرین

 
 

 این بخش همانند پایه تثبیت وظیفه ایستادگی و مستقر سازی تاور کرین را بر عهده دارد و یا در صورت نیاز در محل نصب میتواند بر روی ریل هایی که در مسیر مستقیم قرار میگیرند حرکت کند و محیط بیشتری را تحت پوشش تاور کرین جهت بار برداری قرار دهد.