تاورکرین و آسانسور کارگاهی
 
 

سکشن ارتفاعی تاور کرین

 
 

این قطعه که در ابعاد مختلف همانند
m2×2 و m6/1×6/1 و ... موجود میباشد نقش رساندن تاور کرین به ارتفاع مورد نیاز را بر عهده دارد.هر سکشن توسط پین و یا پیچ به قطعه زیرین خود متصل شده و محکم میگردد و بار کششی و تنشی تاور کرین را بر دوش میگیرد.