تاورکرین و آسانسور کارگاهی
 
 

کمربند مهار تاورکرین

 
 

اکثر تاور کرین ها یک ارتفاع مشخص شده و استانداردی دارند که به آن «خود ایستایی» میگویند که مونتاژ کار ها میتوانند توسط جرثقیل و یا خود تاور کرین به آن ارتفاع بدون نیاز به کمربند مهار برسند اما برای رسیدن به ارتفاعی بیش از ارتفاع خود ایستایی نیاز به کمربند مهار میباشد که به دور سکشن ارتفاعی تاور کرین بسته شده و از سوی دیگر به ستون های سازه در حال اجرا متصل شده و باعث مهار و حفظ تاور کرین تا ارتفاع مورد نیاز میشود.